Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Jij bent veerkrachtig

Definities en toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
• Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Jij bent veerkrachtig voor een online training, workshop, cursus, hulpverlening, coaching, theekransje of het maken van een product (armband, journal, kaartje bijvoorbeeld).
• Opdrachtnemer: Jij bent veerkrachtig, gevestigd te Elst, Kievitshof 31, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 65252004. Lianne Kramer, handelend voor Jij bent veerkrachtig.
• Deelnemer/cliënt/afnemer: de natuurlijk persoon die daadwerkelijk aan de/het online training, workshop, cursus, hulpverlening, coaching, theekransje deelneemt of een product afneemt.
• Elke trainings-/workshop-/cursus-/hulpverlenings-/coachings-/koopovereenkomst die tot stand komt door schriftelijke (ook online via de website) of mondelinge aanmelding van de deelnemer voor één van de diensten/producten (zowel online als offline) van Jij bent veerkrachtig.
• Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle, zoals hierboven beschreven, overeenkomsten met Jij bent veerkrachtig, waarvoor bij de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

Bij het aanmelden van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Risico-acceptatie
• Tijdens de online trainingen, workshops, cursussen, hulpverlening, coaching, theekransjes en begeleiding zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun welzijn.
• Bij workshops, theekransjes, cursussen, hulpverlening en coaching:
o Er wordt tijdens sessies en theekransjes soms gewerkt met paarden.
o De opdrachtgever en/of deelnemer/cliënt is op de hoogte van en accepteert de risico’s die samen gaan met het omgaan met paarden en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid.
o Deelnemers/cliënten krijgen uitleg over de manier waarop zij met de paarden om dienen te gaan en dienen de instructies van de hulpverlener/coach/begeleider op te volgen.
o De deelnemer/cliënt is verplicht de aanwijzingen van Jij bent veerkrachtig, met betrekking tot (de omgang met) het paard, het gebruik van het terrein en de accommodatie en het gebruik van materialen en gereedschappen stipt op te volgen.
o Het betreden van het terrein is op eigen risico. Jij bent veerkrachtig sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen, niet vallend onder artikel “aansprakelijkheid” uit, alsook de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen.
o Door op het terrein te verblijven tijdens een workshop, theekransje of sessie verklaart opdrachtgever en/of deelnemer zich akkoord met bovenstaande punten.

Betalingen
• Afnemer kan theekransjes en producten (armbandjes, journals, kaartjes etc.) via overschrijving (vooraf) en via Ideal betalen. Als consument voor overschrijving kiest dan dient consument uiterlijk binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling het verschuldigde bedrag aan ondernemer over te maken. Gebeurt dit niet, dan wordt de overeenkomst ontbonden.
• Jij bent veerkrachtig brengt de (deelname)kosten voor sessies (coaching, hulpverlening), workshops/cursussen, theekransjes en/of trajecten in rekening door middel van een factuur. Deze factuur wordt verstuurd via e-mail.
• Facturen dienen betaald te worden voor aanvang van de sessie/workshop/cursus/online training en in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum.
• Bij bestelling van een product (bijvoorbeeld een armband, journal of kaartje) wordt de bestelling verzonden als het verschuldigde bedrag ontvangen is.
• Het kan voorkomen dat bij de start van een online training het factuurbedrag nog niet is overgeboekt op de rekening van Jij bent veerkrachtig, terwijl opdrachtgever/deelnemer al wel betaald heeft. Het overboeken van bedragen op rekeningen bij verschillende banken kan soms een aantal dagen in beslag nemen. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever/deelnemer dan al wel toegang geven tot de online training, zodat deze ook de start van de online training kan meemaken. Mocht blijken dat na 4 werkdagen het bedrag nog niet op de rekening van Jij bent veerkrachtig is overgeboekt, dan heeft Jij bent veerkrachtig het recht om de deelnemer/opdrachtgever toegang tot de training te ontzeggen en de deelnemer van de online training te verwijderen.
• Het is Jij bent veerkrachtig toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen. Daarbij moeten nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan opdrachtgever worden meegedeeld.
• Een afspraak voor een sessie/workshop/cursusdag/theekransje dient, bij verhindering door de cliënt/deelnemer, 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. Indien dit niet op tijd gebeurt, wordt de sessie in rekening gebracht.
• Jij bent veerkrachtig verzorgt, indien nodig/gewenst, rapportages voor ouders, verwijzers of opdrachtgevers over de doelstellingen en voortgang van hulpverlenings- en coachingssessies. De kosten hiervoor bedragen €70,- (excl. btw). Rapportages worden alleen met toestemming van de cliënt en/of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger gemaakt.

Start van sessies
(alleen van toepassing bij individuele sessies en groepssessies hulpverlening/coaching (met behulp van paarden).
• Een eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend bij Jij bent veerkrachtig.
• Als opdrachtgever/cliënt na het kennismakingsgesprek wil starten met hulpverlening/coaching, wordt er eerst een datum voor een intakegesprek afgesproken. Tijdens deze intake wordt gezamenlijk met opdrachtgever/cliënt en/of ouders/wettelijk vertegenwoordigers bekeken of hulpverlening/coaching bij Jij bent veerkrachtig bij de opdrachtgever/cliënt past en wordt besproken op welke manier de hulpverlening/coaching vormgegeven zal worden (met/zonder paarden, met/zonder inzet van creatieve media, hoe vaak worden sessies ingepland, hoe lang zal een sessie duren, etc.) en aan welke doelstellingen er gewerkt zal worden tijdens de sessies.
• Bovenstaande intake duurt 1 à 1,5 uur en kost €60,- (incl. btw).
• Na de intake wordt er een hulpverlenings- of coachingsovereenkomst aangegaan tussen cliënt (of opdrachtgever; ouder of wettelijke vertegenwoordiger) en Jij bent veerkrachtig (de opdrachtnemer). Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren cliënt/opdrachtgever/ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de afspraken in de hulpverlenings- of coachingsovereenkomst en met de algemene voorwaarden.
• Bij individuele sessies kan er indien gewenst na de intake een periode van 3 “proefsessies” afgesproken worden, om te kijken of cliënt zich inderdaad op zijn plek voelt bij Jij bent veerkrachtig en haar manier van begeleiden/coachen/hulpverlenen. Deze proefsessies hebben hetzelfde tarief als “gewone” sessies (deze zijn te zien op de website). Aan het eind van de derde “proefsessies” wordt er kort (max 15 min.) geëvalueerd en besproken met cliënt/opdrachtgever en/of ouder/wettelijk vertegenwoordiger of er door wordt gegaan met de hulpverlening/begeleiding/coaching.
• Tijdens de intake wordt er ook afgesproken of en wanneer er (een) tussentijds(e) evaluatiegesprek(ken) zal/zullen plaatsvinden met cliënt/opdrachtgever/ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger. Een tussen-evaluatie duurt +/- 30 min en kost €28,- (incl. btw).
Tijdens de evaluatiegesprekken wordt besproken hoe de sessies verlopen, wat de cliënt uit de sessies haalt, waar nog meer aandacht aan geschonken moet worden tijdens de sessies en welke doelen al dan niet behaald zijn.
• Jij bent veerkrachtig verzorgt, indien nodig/gewenst, rapportages voor ouders, verwijzers of opdrachtgevers over de doelstellingen en voortgang van hulpverlenings- en coachingssessies. De kosten hiervoor bedragen €70,- (excl. btw). Rapportages worden alleen met toestemming van de cliënt en/of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger gemaakt.

Contra-indicaties voor het werken met paarden en het ontvangen van hulpverlening/begeleiding met behulp van paarden
• Bij workshops, cursussen, theekransjes en sessies (hulpverlening, coaching) mag er geen sprake zijn van zwaarwegende contra-indicaties voor het werken met/hulpverlening met behulp van paarden.
• Wanneer er sprake is van sessies, kunnen tijdens het intake-gesprek eventuele contra-indicaties besproken worden, zodat er gekeken kan worden naar in hoever deze contra-indicatie(s) een belemmering kan/kunnen vormen voor het werken met paarden en het ontvangen van hulpverlening/begeleiding met behulp van paarden.
• Mogelijke contra-indicaties en twijfelgevallen zijn bijvoorbeeld: een sterke allergie voor paardenhaar, open wonden op contactplaatsen, verlies van kritisch beoordelingsvermogen door medicatie, vertraagde reactiesnelheid door medicatie, een sterk wisselende gemoedstoestand door medicatie, (ernstige) astma en/of longziekten, (ernstige) epilepsie, ernstige duizeligheid, recente botbreuken/fracturen of een verhoogd risico daarop en bijvoorbeeld een acute psychose.
• Bij workshops, cursussen, sessies en theekransjes is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/cliënt om eventuele mogelijke contra-indicaties op tijd te melden bij Jij bent veerkrachtig. Er zal dan in goed overleg gekeken worden in hoeverre deze contra-indicatie(s) een belemmering kan/kunnen vormen voor het werken met paarden en het meedoen aan de workshop/cursus/sessie/theekransje.
• Jij bent veerkrachtig ontvangt in twijfelgevallen een schriftelijke medische verklaring, bijvoorbeeld door een huisarts, waaruit blijkt dat de cliënt/opdrachtgever deze hulpverlenings-/begeleidingsvorm met behulp van paarden mag ontvangen.
• De opdrachtgever/cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van (mogelijke) contra-indicaties.
• Eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt/opdrachtgever.

Kleding
Alleen van toepassing bij sessies/workshops/cursussen/trainingen/theekransjes waarbij er met paarden wordt gewerkt
• Gemakkelijk zittende (sport)kleding en stevige (sport)schoenen worden aangeraden.
• Deelnemers/cliënten dragen dichte schoenen (dus geen slippers, sandalen, ballerina’s, crocs, etc).
• Deelnemers/cliënten dragen “platte” schoenen. Schoenen met hak zijn niet toegestaan.
• Bij kou en/of regen is het verstandig laagjes kleding aan te trekken, thermo-ondergoed onder de kleding te dragen en te zorgen voor warme, waterdichte schoenen.
• In de zakken mogen geen i-pod, telefoon of andere voorwerpen zitten.
• Om verwondingen te voorkomen, worden er tijdens het werken met de paarden geen sieraden gedragen.

Uitvoering van de overeenkomst
• Jij bent veerkrachtig zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
• Opdrachtgever/deelnemer/cliënt is zich ervan bewust dat, indien met paarden gewerkt wordt, dit extra risico’s met zich meebrengt. Opdrachtgever/deelnemer/cliënt aanvaardt deze risico’s, met inachtneming van het feit dat Jij bent veerkrachtig redelijkerwijs alle veiligheidsvoorschriften in acht zal nemen en de mogelijke risico’s tot een minimum zal beperken.
• Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jij bent veerkrachtig het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, die daarvoor altijd de benodigde kennis en ervaring zullen hebben.

Vertrouwelijkheid
• Jij bent veerkrachtig is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van opdrachtgever/cliënt. Wanneer informatie met betrekking tot opdrachtgever/cliënt nodig is voor intervisie en/of supervisie van Jij bent veerkrachtig wordt daarvoor toestemming gevraagd aan opdrachtgever en/of cliënt.
• Bij online trainingen/workshops/groepssessies/theekransjes zijn cliënten/deelnemers verplicht om alles wat tijdens de training/workshop/groepssessie/theekransje gedeeld wordt, onder elkaar te houden. Zij mogen deze informatie dus niet delen met derden.

Aanpassing en annulering door opdrachtnemer
• Jij bent veerkrachtig heeft het recht om online trainingen/workshops/cursussen/theekransjes/sessies omwille van belangrijke redenen, zoals ziekte van de coach/hulpverlener of ziekte van de paarden, te annuleren. Er zal, zo mogelijk, een vervangende datum overeen worden gekomen. Wanneer dit, vanuit Jij bent veerkrachtig, niet mogelijk is zal het factuurbedrag aan opdrachtgever geretourneerd worden.
• Bij extreem slecht weer of erge kou wordt er niet/korter buiten en/of met de paarden gewerkt. Er worden andere hulpverleningstechnieken/activiteiten (op basis van creatieve media) toegepast om het proces door te laten gaan.
• Jij bent veerkrachtig heeft het recht om een sessie/workshop/cursusdag/theekransje te verzetten wanneer de weersverwachting zo slecht is dat dit invloed zou hebben op de sessie/workshop/cursus/theekransje.
• Jij bent veerkrachtig heeft het recht om de datum van een workshop/cursus/theekransje te verzetten bij te weinig aanmeldingen of bij veel afmeldingen. Als de deelnemer/cliënt niet de mogelijkheid heeft om op de nieuwe datum aan de workshop/cursus(dag)/theekransje deel te nemen, wordt dit gemeld bij Jij bent veerkrachtig. In goed onderling overleg wordt er een oplossing gezocht.

Tussentijdse beëindiging
• Jij bent veerkrachtig heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen, dan wel onmiddellijk als beëindigd te verklaren (dit wil zeggen dat de cliënt/deelnemer wordt uitgesloten van de sessies/online training/workshop/theekransjes), zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist en zonder dat opdrachtgever/cliënt/deelnemer daarbij recht heeft op restitutie van de betaalde factuurkosten, indien:
o Op ernstige wijze de regels zijn/worden overtreden door deelnemer/cliënt.
o Geweldpleging en/of mishandeling en/of een strafbaar feit, gepleegd door de opdrachtgever/cliënt/deelnemer, wordt geconstateerd.
o De situatie dermate bedreigend is voor de hulpverlener dat deze niet naar behoren haar taak kan uitvoeren.
o De deelnemer/cliënt zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een sessie/online training/workshop/cursus daardoor wordt bemoeilijkt.
o Door de deelnemer/cliënt niet, of niet behoorlijk, aan één of meer, voor de deelnemer/cliënt uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende, verplichtingen wordt nagekomen.
• Bij individuele sessies en groepssessies (hulpverlening, coaching) wordt de hulpverlenings-/coachingsovereenkomst tevens beëindigd na een schriftelijke opzegging van de hulpverlening door de cliënt/opdrachtgever d.m.v. het exitformulier (op te vragen bij Jij bent veerkrachtig).

Herroeping
Bij diensten (workshops/theekransjes/cursussen), producten (bijvoorbeeld armbandjes) en digitale inhoud (online trainingen, e-books, etc) die online zijn aangeschaft via het winkeltje op de website http://www.jijbentveerkrachtig.nl gelden onderstaande herroepingsvoorwaarden.
• Bij producten: U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten teruggestort (tenzij de bestelling om meerdere producten ging en een deel niet retour wordt gestuurd. In dat geval krijgt u alleen het orderbedrag van het retour-product teruggestort.). Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Jij bent veerkrachtig zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product in de originele staat en verpakking aan Jij bent veerkrachtig geretourneerd worden. Jij bent veerkrachtig zal het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gestuurde artikel terugstorten, mits het product in goede orde retour ontvangen is.
• Bij diensten (workshops/theekransjes/cursussen): Client/opdrachtgever/deelnemer heeft het recht om zijn/haar bestelling tot 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden te annuleren. Dit betekent dat cliënt/deelnemer/opdrachtgever dan wordt uitgeschreven voor de/het desbetreffende workshop, theekransje en/of cursus. Het recht op herroeping komt te vervallen als de dienst wordt/is uitgevoerd.
• Bij digitale inhoud (online training, online challenge, online cursus, e-books, etc.):
Client/opdrachtgever/deelnemer heeft het recht om zijn/haar bestelling tot 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden te annuleren. Dit betekent dat cliënt/deelnemer/opdrachtgever dan wordt uitgeschreven voor de desbetreffende online training, online challenge, online cursus. Het recht op herroeping komt te vervallen op het moment dat de cliënt/deelnemer/opdrachtgever toegang heeft tot de digitale inhoud (online training/online cursus/online challenge/e-book/etc.).
• Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kan cliënt/deelnemer/opdrachtgever gebruikmaken van het “Modelformulier voor herroeping”, dat onderaan de website http://www.jijbentveerkrachtig.nl (in de footer) te vinden is. Dit formulier kan bij voorkeur per email verstuurd worden aan info@jijbentveerkrachtig.nl. Jij bent veerkrachtig zal vervolgens, binnen 14 dagen na ontvangst van het ingevulde “Modelformulier voor herroeping” of binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gestuurde product, het verschuldigde orderbedrag terugstorten.
Garantie (bij afname van producten)
• Afnemer dient zorgvuldig met het product om te gaan. Bij eventuele schade aan het product als gevolg van eigen schuld/verantwoordelijkheid geldt er geen garantie.
• Producten worden met alle zorgvuldigheid door Jij bent veerkrachtig ingepakt en afgeleverd bij PostNL. Bij schade bij het ontvangen van producten, dient de afnemer binnen 14 dagen na ontvangstdatum contact op te nemen met Jij bent veerkrachtig voor een passende oplossing. Uitzondering hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaartjes en journals, ontstaan tijdens het verzendproces.
• Alle kaarten, journals en armbandjes zijn handgemaakt en dus allemaal uniek. Er is er niet één exact hetzelfde. Dit betekent dat er kleine afwijkingen kunnen zijn in vergelijking met de foto’s op de website. Dit geeft de afnemer geen recht op garantie.
• Armbandjes kunnen na verloop van tijd wat slijten. Er kunnen door het dragen krasjes op de armbandjes komen. En de verf in de letters kan vervagen. Dit is een natuurlijk proces, waar niets aan toe doen is. Mochten de letters op een armbandje binnen 3 maanden na ontvangstdatum zo aanzienlijk vervaagt zijn, dat ze niet meer leesbaar zijn, dan kan de afnemer contact opnemer met Jij bent veerkrachtig voor een passende oplossing. Om de armbandjes lang mooi te houden helpt het om ze niet nat te laten worden (niet om laten tijdens douchen, afwassen…etc).

Levering (van producten)
• Jij bent veerkrachtig zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
• De verwachte levertijd staat vermeldt bij het product op de website. Als producten op voorraad zijn worden ze zo snel mogelijk verzoden. Als producten onverwachts veel verkocht worden, kan het gebeuren dat ze niet meer op voorraad zijn, wordt dit zo snel mogelijk aan de afnemer doorgegeven. De producten worden dan zo snel mogelijk, maar natuurlijk wel met alle liefde en aandacht gemaakt en verzonden. De levertijd kan dan iets langer zijn.
• Bestellingen worden met alle zorg, aandacht en liefde ingepakt en verzonden (afgeleverd bij PostNL). Ze worden zo veilig mogelijk ingepakt, maar kleine beschadigingen/kreukjes/ezelsoortjes aan bijvoorbeeld journals en kaartjes, ontstaan tijdens het verzendproces, zijn helaas niet altijd te voorkomen. Bij schade bij het ontvangen van producten, dient de afnemer binnen 14 dagen na ontvangstdatum contact op te nemen met Jij bent veerkrachtig voor een passende oplossing. Uitzondering hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaartjes en journals, ontstaan tijdens het verzendproces.
• Kosten voor verzending, verpakking en verwerking binnen Nederland:
- Armbandje €1,89
- Los kaartje €1,89
- Setje kaarten €3,78
- Journal €4,78
Bestel je meerdere producten, dan tellen de verzendkosten bij elkaar op, tot maximaal €8,41.
• Kosten voor verzending, verpakking en verwerking naar België:
- Armbandje €3,22
- Los kaartje €3,22
- Setje kaarten €8,05
- Journal €11,27
Bestel je meerdere producten, dan tellen de verzendkosten bij elkaar op, tot maximaal €11,27.
Eigendom
• Het auteursrecht op de door Jij bent veerkrachtig uitgegeven/gepubliceerde foto’s, flyers, folders, brochures, werkboeken, emails, films/video’s, nieuwsbrieven, teksten op de website, blogs, boeken, e-books, online trainingen, cursusmaterialen en door Jij bent veerkrachtig gemaakte werkbladen en materialen die gebruikt worden tijdens workshops en sessies, hierna “materialen” genoemd, berust bij Jij bent veerkrachtig.
• Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jij bent veerkrachtig zullen door de deelnemer/cliënt geen gegevens uit de materialen worden gepubliceerd of op welke manier dan ook worden vermenigvuldigd.
• De verstrekte materialen blijven in het bezit van de deelnemer/cliënt. Deelnemers en cliënten mogen de materialen gebruiken voor eigen gebruik. Het materiaal mag niet doorgegeven worden aan derden, dit wordt gezien als breken van het copyright en is daarmee strafbaar.
Klachten
• Klachten of ontevredenheid moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Jij bent veerkrachtig, zodat er in onderling overleg een oplossing gevonden kan worden. Het melden van een klacht of ontevredenheid dient uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de desbetreffende dienstverlening/sessie/workshop/online training/theekransje te gebeuren.
• Indien deze oplossing niet bevredigend is kunnen klachten binnen 14 dagen na de desbetreffende sessie/training/workshop/cursus/theekransje schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt bij Jij bent veerkrachtig.
• Ingediende klachten worden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging gestuurd inclusief een indicatie wanneer de opdrachtgever/deelnemer een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

Aansprakelijkheid
• Deelname aan activiteiten van Jij bent veerkrachtig is op eigen risico. Jij bent veerkrachtig sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen, niet vallend onder dit artikel “aansprakelijkheid” uit, alsook de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen.
• Jij bent veerkrachtig is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door Jij bent veerkrachtig geleverde diensten.
• Jij bent veerkrachtig kan aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betreffende opdracht gerekend mag worden en voor zover deze niet het gevolg zijn van de risico’s die samengaan met het werken met paarden, zoals te lezen onder “risico-acceptatie”. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag (exclusief btw) dat Jij bent veerkrachtig voor de werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief btw) over de laatste zes maanden. Elke compensatie die dit bedrag te boven gaat is uitgesloten.
• Aansprakelijkheid van Jij bent veerkrachtig voor schade ontstaan door overmacht en/of annuleren door Jij bent veerkrachtig is uitgesloten.
• Jij bent veerkrachtig sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsook de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen.
• Jij bent veerkrachtig is niet aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever/cliënt/deelnemer onjuist of onvolledige informatie heeft verstrekt.
• Jij bent veerkrachtig is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet in acht nemen en/of opvolgen van veiligheidsvoorschriften door de cliënt, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen van Jij bent veerkrachtig.

Toepasselijk recht
• Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Jij bent veerkrachtig is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.